facebook

FORMIRANJE SKUPŠTINE ZGRADE

Formiranje Skupštine zgrade je zakonska obaveza.
U VAŠOJ ZGRADI SKUŠTINA ZGRADE JOŠ NIJE FORMIRANA?
PREDSEDNIK NIJE IZABRAN ILI MU JE ISTEKAO ČETVOROGODIŠNJI MANDAT?
POTREBNO JE DA U SKLADU S ČLANOM 12 ZAKONA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA (službeni glasnik RS 44/95) U ŠTO KRAĆEM ROKU FORMIRATE SKUPŠTINU ZGRADE ILI OBNOVITE MANDAT PREDSEDNIKU ILI PAK IZABERETE NOVOG PREDSEDNIKA.
U VAŠEM JE I U INTERESU EFIKASNIJEG I KVALITETNIJEG ŽIVOTA U ZGRADI, DA OVAJ POSAO OBAVITE.

Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje zgrade.
Čine je vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradi i u prizemlju zgrade, kao i u svim drugim sastavnim delovima zgrade.
Na ovaj način obezbeđujete kvalitetnije kolektivno stanovanje.

KAKO DA OBRAZUJETE SKUPŠTINU ZGRADE?

Sazove se sastanak stanara zgrade
Potrebno je da prisustvuje više od polovine vlasnika stanova i poslovnih prostora i drugih zasebnih jedinica zgrade ili njihovih predstavnika. Ovde možete preuzeti ovlašćenje koje potpisuje vlasnik stana ili poslovnog prostora ako nije u mogućnosti da prisustvuje sastanku a potom i sednicam Skupštine zgrade
Pripremite zapisnik sa tog sastanka a čiji primer isto možete preuzeti i prilagoditi Vašoj situaciji. On svakako sadrži sve vlasnike stanova i poslovnih prostora u Vašoj zgradi i njihovo Ime i prezime/naziv pravnog lica, broj stana/lokala, JMBG vlasnika, mesto za potpis. Pravna lica potpis overavaju pečatom.Nakon napisanog dnevnog reda ide ovaj spisak sa podnaslovom PRISUTNI, a na kraju isti spisak ide sa NASLOVOM GLASALI ZA ODLUKE U PRILOGU KOJE SU SASTAVNI DEO. Sve strane iznumerištite tako da ako ima 5 strana onda stavite 1 od 5, 2 od 5, ... 5 od 5. Ovo je radi sigurnosti i ispravnosti i da nema izmena i ubacivanja odluka koje nisu donete.
Na ovom sastanku donosite Odluku o formiranju Skupštine zgrade za deo koji čini funkcionalnu celinu. To može biti cela zgrada, ali i samo jedan ULAZ.
Bira se predsednik na period od 4 godine. Imate mogućnost da prilikom ovog sastanka pripremite sva neophodna dokumenta koja ćete naći na ovom web sajtu u delu dokumenta, a radi se o Statutu, Pravilniku o materijalno-finansijskom poslovanju, Katalogu imovine zgrade (misli se na zajedničku imovinu), Planu rada,...
U skladu sa Statutom obrazujte sva neophodna radna tela (besplatno preuzmite na Vaš računar sva ta dokumenta i pažljivo ih pročitajte i onda prilagodite situaciji i uslovima u Vašoj zgradi) koja će omogućiti efikasan i efektivan, kontrolisan rad Predsednika i svih radnih tela u Skupštini zgrade
Smatra se da je glasanje obavljeno kada članovi skupštine daju svoju pismenu saglasnost i potpišu zapisnik o svom prisustvu i deo u kome potvrđuju donete odluke. Poslovnikom o radu Skupštine uređuje se bliže način glasanja, s obzirom na dinamiku života pa iz tog razloga postoji i mogućnost SMS glasanja za ili protiv odluke u vreme održavanja sednice
Nakon toga napravite pečat koji treba da je u skladu sa obliko definisanim statutom Vaše zgrade
Nakon toga potrebno je da dobijete statistički broj (potrebno je prikazati Odluku o obrazovanju skupštine zgrade i izboru predsednika sa ličnom kartom predsednika skupštine zgrade), onda idete u Agenciju za privredne registre radi dobijanja PIB (poreski identifikacioni broj a potrebno Vam je da ličnu kartu iskopirate u tri primerka i overite pečatom skupštine zgrade, popunite obrazac i ponesete pečat), a onda u poslovnu banku po vašem izboru sa statističkim brojem, PIB-om i pečatom. Na sednicam se vodi zapisnik, a bliže informacije pročitajte u dokumentima
Stambena zgrada ili ulaz koji ima deset ili manje stanova i poslovnih prostora obrazuje savet zgrade sa istim nadležnostima koje ima skupština zgrade