facebook

ENERGETSKA EFIKASNOST

I pored više definicija energetske efikasnosti, ovaj pojam možemo poistovetiti sa drugačijim načinom življenja i razmišljanja. Pojam energetska efikasnost se najčešće susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uredjaje, a drugo na mere i ponašanja.
Pod energetski efikasnim uredjajem smatramo onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi.
Kada je reč o merama pod energetskom efikasnošću podrazumjevamo mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije. Bez obzira da li je reč o tehnološkim ili netehničkim merama ili o promenama u ponašanju sve mere podrazumevaju isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda. Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja gubitaka energije i povećanja energetske efiksnosti su:
· zamena neobnovljivih energenata obnovljivim
· zamena energetski nefeikasnih potrošača efikasnim
· izolacija prostora koji se greju
· zamjena dotrajale stolarije u prostorima koji se greju
· ugradnja mernih i regulacionih uredjaja za potrošače energije
· uvodjenje tarifnih sistema od strane distributera koji će podsticati štednju energije i sl.
U vreme kada je energija postala deficitarna, kada različita ekonomska i politička dešavanja u svijetu utiču na sve veću nestabilnost, obezbjedjivanje stabilnih izvora energije je sve teže. Zato energetska efikasnost kao nikada do sada postaje top tema i počinje se smatrati novim izvorom energije.
Ekonomski razvoj društva je danas nezamisliv bez obezbjedjenih izvora energije po prihvatljivim cenama. Energetska efikasnost treba da obezbjedi povećanje konkurentnosti na makro i mikro planu kroz smanjenje troškova energije, razvoj novih proizvoda i usluga, povećanje zaposlenosti, smanjenje uticaja na životnu sredinu prvenstveno kroz manju emisiju CO2.
Energetska efikasnost treba da prožima sve sfere našeg života jer je to odgovoran odnos prema nama, društvu u kom živimo i budućnosti koju kreiramo danas.